KHÓA HỌC Quản trị mục tiêu bằng BSC, kpi và OKR

Quản trị mục tiêu

Khóa học: Quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI VÀ OKR

I. MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

 • Chuẩn hoá kiến thức về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (BSC); chỉ số đo lường hiệu quả làm việc (KPI): hiểu đúng làm đúng. Giúp DN xây dựng kế hoạch và lựa chọn được phương án triển khai phù hợp với đặc thù của mình;
 • Tổ chức và xây dựng một hệ thống KPI hoàn chỉnh cho doanh nghiệp, từ cấp công ty, phòng ban/ đơn vị tới cá nhân;
 • Hướng dẫn sử dụng BSC – KPI để quản trị mục tiêu kinh doanh phù hợp với điều kiện Việt Nam, tái cấu trúc DN;
 • Sử dụng KPI để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, áp dụng trả lương, thưởng;
 • Biết phương pháp triển khai xây dựng OKR cấp công ty, cấp đơn vị, cấp cá nhân. Học viên nắm được 7 bước để xây dựng mục tiêu (Objective) và kết quả then chốt (Key Result);
 • Nắm được phương pháp quản lý OKR; các rủi ro và giải pháp phòng ngừa rủi ro khi triển khai OKR.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Cán bộ quản lý các cấp: Lãnh đạo cấp cao, Ban Giám đốc; Quản lý cấp trung;
 • Cán bộ phòng Kế hoạch, phòng Tổ chức, phòng Hành chính – Nhân sự;
 • Cá nhân/nhóm được giao nhiệm vụ thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Cá nhân quan tâm đến xác định, hoạch đinh công việc dựa trên mục tiêu và đánh giá hiệu quả công việc.

III. GIẢNG VIÊN CHÍNH THỨC:

PGS, TSKH. Nguyễn Văn Minh

 • PGS, Tiến sỹ khoa học kinh tế, chuyên ngành quản lý;
 • Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương;
 • Chủ nhiệm bộ môn Phát triển kỹ năng;
 • Tư vấn Chiến lược và triển khai BSC-KPI và OKRs.
BUỔINỘI DUNG CHÍNHMỤC TIÊU/Ý NGHĨA
MODULE 1. TỔNG QUAN MỤC TIÊU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ MỤC TIÊU
Buổi 1–  Mục đích và mục tiêu

–  Các phương pháp quản trị mục tiêu

–  Tại sao quản trị mục tiêu chưa hiệu quả?

–  Phân biệt đích đến và quá trình để đến đích

–  Làm rõ quá trình hình thành và phân biệt sự khác biệt các phương pháp MBO-KPI-BSC- OKR

–  Nêu rõ các nhầm lẫn và sai lầm dẫn đến việc

sử dụng KPI hay OKR chưa hiệu quả, tạo gánh nặng cho tổ chức

MODULE 2. QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG KPI
Buổi 2–  Giới thiệu chung về KGI – KPI – CSF

–  Phân tích thông tin bằng SWOT

–  Phân tích dòng chảy kinh doanh, rà soát tổ chức

–  Làm rõ tư tưởng cân bằng của BSC và đặc điểm của KPI, các loại KPI, phân biệt với KGI

–  Giúp phân tích tình hình trước khi thiết lập

mục tiêu

Buổi 3–  Hướng dẫn cách thức xây dựng KPI thông qua KGI – CSF

–  Ví dụ điển hình về xây dựng KPI

–  Giúp phân tích tổ chức – rà soát chức năng nhiệm vụ trước khi xây dựng mục tiêu

–  Hướng dẫn 8 bước để xây dựng KPI đúng nghĩa là kết quả chính của các hành động cốt lõi (CSF) tạo nên thành công của mục tiêu

(KGI)

MODULE 3. QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG BSC
Buổi 4–  Tổng quan về BSC (lý luận, phương pháp, công cụ)

–  Hướng dẫn xây dựng Bản đồ chiến lược (BSC)

–  Hướng dẫn xây dựng Thẻ KPI công ty

– Giới thiệu cách thức xây dựng Bản đồ chiến lược với 03 phương án: Tiêu chuẩn – Rút gọn

– Siêu tốc

– Giới thiệu và thực hành xây dựng Thẻ KPI cấp Công ty bám sát bản đồ chiến lược

Buổi 5–  Hướng dẫn xây dựng Thẻ KPI đơn vị

–  Hướng dẫn xây dựng Thẻ KPI vị trí

–  Ví dụ điển hình về xây dựng BSC

(Hướng dẫn và thực hành xây dựng Thẻ KPI cấp đơn vị, vị trí với 2 phần gắn kết: A- mục tiêu được giao, B- kết quả của các hành động

cốt lõi để thực hiện được mục tiêu được giao).

Buổi 6–  Giới thiệu mô hình điển hình triển khai BSC-KPI

–  Tổ chức – Qui chế – Lương thưởng

–  Thực hành xây dựng qui chế

–  Giới thiệu 03 mô hình điểm từ thực tiễn

triển khai: Mô hình DN siêu nhỏ, nhỏ, vừa và khá lớn

–  Hướng dẫn cách xây dựng Qui chế, qui định về tổ chức vận hành, sử dụng kết quả KPI

trong lương và thưởng

MODULE 4. QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG OKRs
Buổi 7–  Tổ chức và sức mạnh của tổ chức

–  OKRs và sức mạnh của OKRs

–  07 bước xây dựng OKR

Làm rõ sức mạnh của tổ chức là sức mạnh cộng hưởng của các cá nhân mạnh mẽ
Buổi 8–  Xây dựng OKRs các cấp (công ty, đơn vị, cá nhân)

–  Vận hành và quản trị OKRs

–  Hướng dẫn thực hành các nguyên tắc cộng hưởng sức mạnh tập thể

–  Giới thiệu 2 phương pháp chính để xây dựng OKRs các cấp, thực hành mẫu OKRs các cấp theo 2 cách này

–  Làm rõ các nguyên tắc vận hành OKRs căn

bản

Buổi 9–  Đánh giá OKRs và khen thưởng

–  Phát triển văn hóa OKRs

–  Tình huống điển hình

–  Thảo luận, Q&A

Xây dựng hệ thống thưởng cho OKRs:

Thưởng Tuần, Tháng, Quí Năm, làm rõ quan hệ của OKRs với hệ thống lương

Học phí gốc: 5.500.000 VNĐ/học viên

Lưu ý: Ưu đãi: chỉ áp dụng 01 hình thức ưu đãi cao nhất

 • Ưu đãi còn 4.500.000 VNĐ học phí đối với học viên đăng ký khóa học trước ngày khai giảng 02 ngày;
 • Ưu đãi còn 4.000.000 VNĐ học phí cho học viên đăng ký và chuyển khoản trước ngày khai giảng 07 ngày;
 • Ưu đãi còn 3.600.000 VNĐ học phí cho học viên đăng ký từ nhóm 2 và chuyển khoản trước ngày khai giảng 02 ngày;
 

HÌNH THỨC HỌC: Online (qua MS Team), thứ 2-4-6 hàng tuần (từ 19h-21h)

  MỘT SỐ KHÓA HỌC KHÁC

  Thư ký trợ lý giám đốc

  KHÓA HỌC THƯ KÝ, TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHUYÊN NGHIỆP

  KHÓA HỌC DATA ANALYTIC FOR BI/BA

  KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH THU GỌN – MINI MBA

  MỘT SỐ KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MỤC TIÊU BẰNG BSC, KPI & OKR ĐÃ TRIỂN KHAI